Zenész Börze - A Zenész portál

Regisztráció

Általános Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat elolvasása

Általános Felhasználási Feltételek

 1. A Szabályzat célja
 2. A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Webness Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Kassa utca 15/A, cégjegyzékszám: 13-09-164502, adószám: 23119233-2-13), mint a zeneszborze.hu alatt elérhető weboldal tulajdonosa és üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató), és a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) közötti jogviszonyt. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy az Általános Felhasználási Feltételekben írtakat megismerte, áttanulmányozta, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szabályzat célja továbbá, hogy meghatározza, és szabályozza az alapvető adatvédelmi kérdéseket, melyek a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan felmerülnek. A felhasználó kötelessége és felelőssége, hogy az oldal használata, a Szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Felhasználási Feltételeket, mert ennek elmaradása nem jelenti azt, hogy az Általános Felhasználási Feltételek ne lennének irányadóak a felek jogviszonyára.

  Szolgáltató adatai:

  A szolgáltató neve: Webness Kft.
  A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2120 Dunakeszi, Kassa utca 15/A
  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info [kukac] zeneszborze.hu
  Cégjegyzékszáma: 13-09-164502
  Adószáma: 23119233-2-13
  Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék
  A szerződés nyelve: magyar
  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
  RackForest Kft.
  székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008. a.
  cégjegyzékszám: 01-09-914549
  adószám: 14671858-2-41

 3. A Szabályzat hatálya
 4. A Szabályzat kiterjed valamennyi a honlap által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra. A Szolgáltató a Szabályzat változtatásának jogát fenntartja, a Szabályzat legfrissebb változata a nyitólapon elhelyezett Általános Felhasználási Feltételek linkre kattintva érhető el. A Szabályzat változásairól a Szolgáltató külön értesítést nem küld, és nem tesz közzé, a Szabályzat aktuális állapotát a Felhasználónak kell figyelemmel kísérnie.

 5. A honlapon használt alapfogalmak
  • Regisztráció: felhasználói fiók létesítése
  • Honlap: a zeneszborze.hu és annak minden aloldala.

 6. A Szolgáltatás igénybevétele
 7. A zeneszborze.hu egy ingyenes hirdetési portál, mely használt hangszer és hangtechnikai eszközök számára biztosít hirdetési lehetőséget magánszemélyek részére. A honlap szerkezete szerint regisztráció nélkül is szabadon megtekinthetőek a közzétett ajánlatok. Az ajánlatok közzétételéhez azonban regisztráció szükséges, melyhez a szükséges személyes adatok megadásán túl, egy a Felhasználó által választott felhasználónév, és jelszó szükséges. A Felhasználó által megadott felhasználónév és jelszó titokban maradása a Felhasználó kizárólagos kötelessége, és felelőssége. A regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadása a sikeres regisztrációhoz szükséges. A megadott személyes adatoknak a személyazonosító okmányban írtakkal egyezőnek kell lenniük, mely a Felhasználó kizárólagos felelőssége, csakúgy, mint a megadott adatok helyességének ellenőrzése. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott hibás adatokból eredő közvetlen, vagy következményes károkért. Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen jár el az ügyletkötés során. A sikeres regisztrációról a Felhasználó elektronikus visszaigazolást kap. A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni, és a regisztrációhoz kötött Szolgáltatást igénybe venni.

  A Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételekkel teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

  • a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;
  • tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
  • tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

 8. A szolgáltatás területei
 9. Az oldalon az alábbi lehetőségek biztosítottak:

  • hirdetés feladása
  • cikkek olvasása
  • fórumozás
  • személyes adatlap létrehozása

  Az oldal által biztosított lehetőségek használatához regisztráció szükséges. Nem szükséges regisztráció a hirdetések megtekintéséhez, és a fórum bejegyzések, cikkek olvasásához.

  1. Hirdetés feladása
  2. Hirdetést csak bejelentkezett felhasználó adhat fel. A mezők közül a megnevezés, leírás, ár, csoport, és érvényesség mezőket kötelező kitölteni, az adatok helyessége a felhasználó kizárólagos felelőssége. A hirdetés feladásakor a hirdető IP címe tárolásra kerül. A hirdetések közül valamennyi olyan hirdetés moderálásra kerül, mely nem fér össze az oldal témájával. Az oldal témájával összefüggő lehetséges hirdetések körét az oldal szabályzata tartalmazza.

  3. Fórumozás
  4. Kérünk mindenkit, hogy ezeket a szabályokat tartsa tiszteletben, és tekintse iránymutatónak a fórumozás során. A fórum célja, hogy a felhasználók megoszthassák egymással a fórum témákhoz kapcsolódó tapasztalatukat. Új téma létrehozása előtt minden esetben le kell ellenőrizni, hogy esetleg létezik-e már. Új téma létrehozásakor kérjük figyeljenek arra, hogy a címe megegyezzen a tartalmával. A fórumozás során tartózkodni kell a vulgáris kifejezések és durva szavak használatától. Az oldal üzemeltetője a lehetőségekhez képest moderálja a fórumot, de az ott megjelent tartalomért semmilyen felelősséget nem vállal.

 10. Felelősség, Szavatosság, Jótállás
 11. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

  A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

  • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
  • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
  • az információtovábbítási késedelemből adódó,
  • vírusok okozta,
  • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
  • vonal, vagy rendszerhibából adódó,
  • a hirdetőtől származó téves információkból eredő károkért.

  A Szolgáltató elérhetővé teszi az adott termékre vonatkozó rendelkezésére álló valamennyi a hirdető által megadott információt. A termékek bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék hirdetője által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

  A Szolgáltató törekszik arra, hogy hirdetői között csak megbízható partnerek szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy hibás teljesítésből eredő igényét szolgáltatás nyújtója felé közvetlenül köteles írásban jelezni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a hozzá beérkező panaszokat és bejelentéseket, kizárólag megkísérli továbbítani az adott termék hirdetője felé. Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltató részére beküldött panasz nem helyettesíti a hirdetővel szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását, így az elévülésre vezethet.

 12. Egyéb rendelkezések
 13. A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar. A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia a Szabályzatot a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével.

  A Szolgáltató és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött Szerződés megszűnik, ha

  • a Szerződés felmondásra kerül, ideértve azt is, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, vagy a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;
  • a Felhasználó halálával;
  • a Szolgáltatás megszűnésével;

  Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

  A 2001. évi CVIII. törvény 5. § alapján a Szolgáltató az alábbiakról tájékoztatja a Felhasználót.

  • Az Általános Felhasználási Feltételek a http://zeneszborze.hu honlapon kerülnek közzétételre.
  • A szolgáltatás nagyobb részének igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció menete a szabályzat szerint alakul.
  • Az esetleges adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően lehet ellenőrizni, és javítani a megfelelő mezők egyszerű módosításával lehet.
  • A szabályzat nyelve a magyar.
  • Magatartási kódex: Netikett
 14. Szerzői jogok
 15. Miután a zeneszborze.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a zeneszborze.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  A zeneszborze.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

  Tilos a zeneszborze.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a zeneszborze.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

  A zeneszborze.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.


Adatvédelmi Szabályzat

 1. Adatvédelem
 2. A Felhasználó által regisztrációkor megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha azt jogszabály, vagy hatósági, bírósági határozat kötelezővé teszi.

  A Szolgáltató nem tekint bele a Felhasználó személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy érdekeinek védelme meg nem kívánja.

  Felhasználó hozzájárul, hogy a regisztrációkor megadott email címét a Szolgáltató új weboldalának indítása esetén a Felhasználó egyszeri tájékoztatás céljából felhasználja.

  Felhasználó hozzájárul, hogy a regisztrációkor megadott email címen a Szolgáltató heti rendszerességgel tájékoztassa a Honlap ajánlatairól. A hírlevél fogadást Felhasználó bármikor megszűntetheti, arról bármikor leiratkozhat.

  Személyes adat akkor kezelhető, ha

  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

  A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

  • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
  • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

  A Zenész Börze szolgáltatásai a fentebb írtak alapján regisztrációhoz kötöttek. A Szolgáltató a regisztráció során a felhasználói nevet, az érintett jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, tartózkodási helyét, regisztrációkori IP címet valamint a regisztráció időpontját tárolja el. További adatként generálódik a legutolsó bejelentkezés ideje és IP címe, valamint naplózásra kerül a Szolgáltató által törölt hirdetések száma.

  Szolgáltató a regisztrációkor megadott és generált adatokat a szolgáltatás folyamatos használata érdekében korláltanul megőrzi vagy amíg Felhasználó nem kéri regisztrációja törlését. Prémium felhasználó szolgáltatás esetén a szolgáltatás lejártát követően 30. Nap történik meg a Prémium felhasználó szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok köre.

  Felhasználó joga, hogy Szolgáltató tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, ha igen, akkor Szolgáltató rendelkezésre bocsátsa Felhasználó személyes adatait.

  Felhasználó joga, hogy Szolgáltatótól kérje regisztrációja törlését, ezáltal személyes adatai törlését is.

  Felhasználó személyes adatai tájékoztatásáról, regisztrációja törlési igényéről vagy bármilyen egyéb adatvédemli és adatkezelési kérdésről az adatkezeles@zeneszborze.hu veheti fel a kapcsolatot Szolgáltatóval.

  A Szolgáltató a Felhasználó számítógépén cookie-t helyez el. A honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el. A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

  A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések esetén kikapcsolja a személyre szabott hirdetéseket (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu).

  A Szolgáltató az oldal fejlesztése céljából rendszeresen elemzi a aggregált módon a látogatottsági adatokat a Google Analytics eszközével, azonban e körben a felhasználók adataihoz nem fér hozzá.

  Szolgáltató a Zenész Börze weboldal adatait külső tárhelyszolgáltató (cégnév: Rackforest Kft. székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6., cégjegyzékszám: 01-09-914549, adószám: 14671858-2-43)) által biztosított szervereken tárolja.

  A Szolgáltató a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság megkeresésére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása körében köteles együttműködni a hatóságokkal. A Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.